3. महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने निकाय

3. महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने निकाय

(१) महालेखापरीक्षकबाट देहायका निकायको लेखापरीक्षण हुनेछ:-

(क)    सरकारी कार्यालय,

(ख)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था,

(ग)    महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकाय।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका निकायहरुको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम आय व्ययको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।