१६. दर्ताको नाम पानी जहाजमा लेख्ने

१६. दर्ताको नाम पानी जहाजमा लेख्ने

(१) प्रत्येक नेपाली पानी जहाजमा सो जहाजको दर्ताकोनाम र दर्ताको स्थान समेत देवनागरी र रोमन लिपिमा सेतो तेल र·द्वारा कालो पृष्ठभूमिमाऐनको दफा १९ को उपदफा (३) अनुसार तोकिएको स्थानमा लेख्नु पर्छ ।
(२) उप–नियम (१) बमोजिम लेखिने प्रत्येक अक्षरहरुकाे  आकार र आपस्तको अन्तरको
नाम रजिष्ट्रारले तोकिदिए बमोजिमको हुनेछ । तर दर्ताको स्थान सम्बन्धी अक्षरहरुकाे
भन्दा नामको अक्षरकाे आकार स्पष्ट रूपमा ठूलो हुनुपर्नेछ र यी अक्षरहरकाे चौडाई दश सेन्टीमिटर
र उचाई चालिस सेन्टीमिटरभन्दा कम हुनेछैन ।
(३) यस नियम बमोजिम पानी जहाजमा लेखिने अक्षर जुन अनुपातमा कुनै जहाजमा
लेखिएकोछ सोही अनुपातमा सो जहाजको साथमा रहने डुङ्गा  तथा डिङ्गाेहरुमा पनि लेख्नु पर्नेछ ।