२५. डुङ्गाकाे परिचयको चिन्ह

२५. डुङ्गाकाे परिचयको चिन्ह

(१) नियम २४ अनुसार दर्ता गरिने प्रत्येक नेपाली डु·ाको परिचयकोचिन्हको रूपमा अङ्क वा अÔर वा दुवैको व्रmमले सूचीबद्ध गरी दर्ता किताबमा दर्ता गरिनेछ ।
(२) प्रत्येक नेपाली डु·ामा सो डुङ्गाकाे निमित्त दर्ता भएको परिचयको चिन्ह दाया“ बाया“
तर्फबाट प्रष्ट देखिनेगरी लेखिएको हुनुपर्नेछ ।