५ग.   प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जलचरको संरक्षण:

५ग.   प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जलचरको संरक्षण:

प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र जलचरको संरक्षण गर्नु पर्नेछ।

(३)     दफा ७ को,-

(क)   उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छः­-

“(२) दफा ४ बमोजिम मनाही गरिएका जलचर वा दफा ५ बमोजिमका खास जलमा रहेका जलचर बाहेक अन्य जलचर समात्ने तथा मार्ने कामको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिम जारी गरेको मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले कानून बमोजिम ठेक्का गर्न सक्नेछ ।”

(ख)   उपदफा (४) मा रहेका “वा (२)” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन्।