५क.  प्रदेशमा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन

५क.  प्रदेशमा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन

प्रदेशस्तरमा प्राइभेट फर्मको रजिष्ट्रेशन, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।”