३ज.   प्राचीन स्मारकको प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संरक्षण

३ज.   प्राचीन स्मारकको प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संरक्षण

(१) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापन गरेका प्राचीन स्मारकमध्ये प्रादेशिक महत्त्वका प्राचिन स्मारक सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय महत्वका प्राचिन स्मारक सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षण तथा व्यवस्थापन विभागले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षणको प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले दफा ३ बमोजिम संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछन्।”