मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी   समिति गठन आदेश, २०७५

मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी   समिति गठन आदेश, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति

    २०७५।११।२०

मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाकामा रहने भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्न समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेतका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरेको छ ।