३.    समितिको गठन :

३.    समितिको गठन :

मुस्ताङ्ग जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)   प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग     – अध्यक्ष

(ख)   प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग            – सदस्य

(ग)   मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, मुस्ताङ्ग       – सदस्य

(घ)   अध्यक्ष, लोमान्थाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ्ग           – सदस्य

(ङ)   प्रमुख, नापी कार्यालय, मुस्ताङ्ग               -सदस्य-सचिव