४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

 समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम  हुनेछ :-

(क)   समितिको कार्य क्षेत्रभित्र परेका जग्गा नाप नक्सा गरी दर्ता गर्नका लागि अनुसूची-१ बमोजिमको नापी टोली खटाउने,

(ख)   खण्ड (क) बमोजिम खटिएको नापी टोलीले जग्गा नाप नक्सा गर्दा दफा 6 बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरेको छ छैन यकिन गर्ने र कार्यविधि बमोजिमको प्रकृया नपुगेको भए सो पूरा गरी नाप नक्सा गर्ने गरी निर्देशन दिने ।