८.    समितिको कार्यक्षेत्र

८.    समितिको कार्यक्षेत्र

समितिको कार्य क्षेत्र मुस्ताङ्ग जिल्लाको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ हुनेछ ।