९.    कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

९.    कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी अनसूची-1 बमोजिम व्यवस्था गरी काम सम्पन्न गरिनेछ ।