१०. पारिश्रमिक, भत्ता तथा बैठक भत्ता

१०. पारिश्रमिक, भत्ता तथा बैठक भत्ता

(१) समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा आमन्त्रित व्यक्तिहरुले प्रति बैठक एक हजार रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

(२) समितिमा काजमा खटिने कर्मचारीले शुरु तलब स्केलको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर थप भत्ता पाउनेछन् ।

तर ज्यालादारीमा नियुक्ति हुने कर्मचारीले यस दफा बमोजिमको थप भत्ता पाउने छैनन् ।