११. बजेट सम्बन्धी व्यवस्था

११. बजेट सम्बन्धी व्यवस्था

समितिको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-२ बमोजिमको बजेट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय मार्फत समितिलाई उपलब्ध गराउनेछ ।