१३. समितिको कार्य अवधि

१३. समितिको कार्य अवधि

समितिको कार्य अवधि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले पैँतालीस दिनको हुनेछ ।