अनुसूची-१ कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

अनुसूची-१ कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

अनुसूची-१

(दफा ४ को खण्ड (क) र दफा ९ सँग सम्बन्धित)

कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

क्र.सं. कर्मचारीको विवरण सङ्ख्या कैफियत   
नापी अधिकृत/सर्भेक्षक नापी कार्यालय मुस्ताङ्गले काजमा खटाउने
सर्भेक्षक/अमिन नापी कार्यालय मुस्ताङ्गले काजमा खटाउने
कार्यालय सहयोगी नापी कार्यालय मुस्ताङ्गले काजमा खटाउने
कार्यालय सहयोगी (जञ्जिदार) १५ ज्यालादारीमा भर्ना गरी खटाउने
  जम्मा      २३