अनुसूची-१ कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

अनुसूची-१ कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

अनुसूची-१

(दफा ४ को खण्ड (क) र दफा ९ सँग सम्बन्धित)

कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था

क्र.सं.कर्मचारीको विवरणसङ्ख्याकैफियत 
नापी अधिकृत/सर्भेक्षकनापी कार्यालय मुस्ताङ्गले काजमा खटाउने
सर्भेक्षक/अमिननापी कार्यालय मुस्ताङ्गले काजमा खटाउने
कार्यालय सहयोगीनापी कार्यालय मुस्ताङ्गले काजमा खटाउने
कार्यालय सहयोगी (जञ्जिदार)१५ज्यालादारीमा भर्ना गरी खटाउने
 जम्मा २३