अनुसूची -२ समितिको लागि आवश्यक बजेट

अनुसूची -२ समितिको लागि आवश्यक बजेट

अनुसूची -२

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

समितिको लागि आवश्यक बजेट

 

क्र.सं. खर्च शीर्षक रकम पुष्ट्याईँ कैफियत  
21119 (भत्ता) 1,50,000/- नाप नक्साको कार्यमा खटिने       कर्मचारीहरुको लागि पचास प्रतिशत थप भत्ता र समय समयमा राख्नु पर्ने बैठकको लागि भत्ताका लागि ३-ना.अ./सर्भेक्षक,

३-सर्भेक्षक/अमिन र 2-का.स.को लागि (१.५ महिना)

 
2 22112 (सञ्चार महशुल) 2०,०००/- नापी टोलीका लागि टेलिफोन, इन्टरनेट, खर्च र चिठ्ठी, पार्सल, टिकट, कुरियर खर्चका लागि    
3 22121 (घरभाडा) 60,000/- टोली स्थापना गरी नाप नक्साको सूचना प्रकाशनदेखि पूर्जा वितरण सम्म दुई महिनाको लागि 30,000/- प्रति महिना  
4 २२२११ इन्धन 80,000/- नाप नक्साको काममा प्रयोग गरिने सवारी साधनको लागि आवश्यक इन्धनका लागि    
5 २२३११ (कार्यालय सम्बन्धी खर्च) 75,000/- सूचना प्रकाशन खर्च, नापी टोलीको लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द सामानहरुको खरिद, नक्सा श्रेस्ता आदिको छपाई खर्चका लागि    
6 २२६१0 (अनुगमन मूल्याङ्कन र भ्रमण खर्च) 50,000/- नाप नक्सा कार्यक्रम कार्यान्वयनको

सिलसिलामा हुने भ्रमण खर्च तथा सो  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा हुने खर्चका लागि

   
7 २२७११ (विविध खर्च) 1,00,000/- सार्वजनिक छलफल, पूर्जा वितरण लगायतको कार्यमा हुने विविध खर्च, अतिथी सत्कार खर्च र हिमाली भेगमा नाप नक्सा गर्दा आवश्यक हुने टेन्ट निर्माण, पोशाक खरिदका लागि    
8 २९६११ (सार्वजनिक निर्माण) 3,80,000/- मोनुमेन्टेशनका लागि पिल्लर निर्माण गर्न र नियन्त्रण बिन्दु स्थापना तथा नाप नक्सा कार्यमा आवश्यक जञ्जिरदारहरुको ज्यालाको लागि जञ्जिरदारको

खर्चको विस्तृत विवरण

 

 
  जम्मा 9,15,000/- (अक्षरेपी रु. नौ लाख पन्ध्र हजार मात्र)