अनुसूची -२ समितिको लागि आवश्यक बजेट

अनुसूची -२ समितिको लागि आवश्यक बजेट

अनुसूची -२

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

समितिको लागि आवश्यक बजेट

 

क्र.सं.खर्च शीर्षकरकमपुष्ट्याईँकैफियत 
21119 (भत्ता)1,50,000/-नाप नक्साको कार्यमा खटिने       कर्मचारीहरुको लागि पचास प्रतिशत थप भत्ता र समय समयमा राख्नु पर्ने बैठकको लागि भत्ताका लागि३-ना.अ./सर्भेक्षक,

३-सर्भेक्षक/अमिन र 2-का.स.को लागि (१.५ महिना)

 
222112 (सञ्चार महशुल)2०,०००/-नापी टोलीका लागि टेलिफोन, इन्टरनेट, खर्च र चिठ्ठी, पार्सल, टिकट, कुरियर खर्चका लागि  
322121 (घरभाडा)60,000/-टोली स्थापना गरी नाप नक्साको सूचना प्रकाशनदेखि पूर्जा वितरण सम्म दुई महिनाको लागि30,000/- प्रति महिना 
4२२२११ इन्धन80,000/-नाप नक्साको काममा प्रयोग गरिने सवारी साधनको लागि आवश्यक इन्धनका लागि  
5२२३११ (कार्यालय सम्बन्धी खर्च)75,000/-सूचना प्रकाशन खर्च, नापी टोलीको लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द सामानहरुको खरिद, नक्सा श्रेस्ता आदिको छपाई खर्चका लागि  
6२२६१0 (अनुगमन मूल्याङ्कन र भ्रमण खर्च)50,000/-नाप नक्सा कार्यक्रम कार्यान्वयनको

सिलसिलामा हुने भ्रमण खर्च तथा सो  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा हुने खर्चका लागि

  
7२२७११ (विविध खर्च)1,00,000/-सार्वजनिक छलफल, पूर्जा वितरण लगायतको कार्यमा हुने विविध खर्च, अतिथी सत्कार खर्च र हिमाली भेगमा नाप नक्सा गर्दा आवश्यक हुने टेन्ट निर्माण, पोशाक खरिदका लागि  
8२९६११ (सार्वजनिक निर्माण)3,80,000/-मोनुमेन्टेशनका लागि पिल्लर निर्माण गर्न र नियन्त्रण बिन्दु स्थापना तथा नाप नक्सा कार्यमा आवश्यक जञ्जिरदारहरुको ज्यालाको लागिजञ्जिरदारको

खर्चको विस्तृत विवरण

 

 
 जम्मा9,15,000/- (अक्षरेपी रु. नौ लाख पन्ध्र हजार मात्र)