३२.अनुसूचीमा संशोधन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः

३२.अनुसूचीमा संशोधन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।