स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५६।९।१५

संशोधनः
१. स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८-  २०५९।३।१०
२. स्थानीय स्वायत्त शासन (दोस्रोे संशोधन) नियमावली, २०६१  – २०६१।९।२६
३. स्थानीय स्वायत्त शासन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६३ – २०६३।६।३०
४. स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ – २०६७।१।२०
५. स्थानीय स्वायत्त शासन (पाँचांै संशोधन) नियमावली, २०६९ – २०६९।११।२८
६. स्थानीय स्वायत्त शासन (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७० – २०७०।१।३०
७. स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ – २०७२।७।९
८. स्थानीय स्वायत्त शासन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७३ – २०७३।४।३१

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।