परिच्छेद–५ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तब्य र अधिकार

परिच्छेद–५ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तब्य र अधिकार

५०. अध्यक्षको काम, कर्तब्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) गाउँ विकास समितिको कामको सिलसिलामा अध्यक्षले सात दिनभन्दा बढी समयको लागि गाउँ विकास क्षेत्र भन्दा बाहिर जानुपर्ने भएमा गाउँ विकास समितिको स्वीकृति लिने,
(ख) गाउँ विकास समितिबाट दिईएको पेश्की तथा लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने,
(ग) गाउँ परिषद्ले निर्देशन दिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने,
(घ) गाउँ विकास क्षेत्रभित्रका सरकारी, गैर सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने गराउने,
(ङ) इलाकास्तरीय सेवा केन्द्रको बैठकमा भाग लिने ।

५१. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको बेलामा अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) इलाकास्तरीय सेवा केन्द्रको बैठकमा भाग लिने,
(ग) गाउँ विकास समिति तथा अध्यक्षले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

५२. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) गाउँ विकास समितिको योजना तथा कार्यक्रम बनाउन अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने,
(ख) गाउँ विकास समितिबाट सञ्चालित आयोजनाको उपयोगिताको बारेमा वडा वासीलाई जानकारी गराउने,
(ग) गाउँ विकास समिति र अध्यक्षले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने,
(घ) वडामा गठन भएको सामुदायिक संघ, संस्था तथा उपभोक्ता समितिबाट तर्जुमा भएको योजनाको सूची वडा समिति मार्फत गाउँ विकास समितिमा पेश गर्ने ।