परिच्छेद–८ कर दस्तुर सम्बन्धी ब्यवस्था

परिच्छेद–८ कर दस्तुर सम्बन्धी ब्यवस्था

७०. करको दर ः (१) गाउँ विकास समितिले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने करको दर अनुसूची–४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको करको अतिरिक्त गाउँ विकास समितिले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि स्थानीय स्रोतबाट उत्पादन भएका वस्तु वा अन्य कुनै स्थानबाट गाउँ विकास क्षेत्रमा गोदाम स्थापना गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएका वस्तुमा ऐनको दफा ५५ को खण्ड (ट) बमोजिम अनुसूची–५ मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा स्थानीय सङ्कलन र सञ्चय कर लगाउन सक्नेछ ।

७१. दस्तुरको दर ः ऐनको दफा ५७ को प्रयोजनको लागि गाउँ विकास समितिले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने दस्तुरको दर अनुसूची–६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

७२. परामर्श लिन सक्नेः गाउँ विकास समितिले नियम ७० बमोजिम करको दर वा नियम ७१ बमोजिम दस्तुरको दर तोक्नु अघि स्थानीय उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीको परामर्श लिन सक्नेछ ।