साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना – साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।