२ मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन

२ मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २ को,–
“(१) खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ
(क) “व्यवसाय” भन्नाले कानून बमोजिम कुनै उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, पेशा वा वृत्ति सञ्चालन गर्ने काम संझनु पर्छ ।
(२) खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) र (क२) थपिएको छ
(क१) “अदालत” भन्नाले सम्बन्धित उच्च अदालतको वाणिज्य इजालस सम्झनु पर्छ ।
(क२) “फर्म” भन्नाले दफा ५ बमोजिम दर्ता भएको साझेदारी फर्म सम्झनु पर्छ ।
(३) खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राखिएको छ
(ङ) “सम्बन्धित विभाग” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उद्योग सम्बन्धी विषय भए उद्योग विभाग, वाणिज्य वा व्यापार सम्बन्धी विषय भए वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग संझनु पर्छ र सो शब्दले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने उद्योग, वाणिज्य वा व्यापार सम्बन्धी विषय भए प्रदेश कानून बमोजिम निर्धारण भएको प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय सम्झनु पर्छ ।
(४) खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (ङ१) थपिएको छ
(ङ१) “साझेदारी” भन्नाले दफा ५ बमोजिम दर्ता भएको फर्मबाट गरिने व्यवसाय सम्झनु पर्छ ।”