३ मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन

३ मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३ को सट्टा देहायको दफा ३ राखिएको छ –“३ साझेदारी कायम हुने (१) दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिले मुनाफाको उद्देश्य लिई एउटै साझा नाम राखी कुनै साझेदारले सवै साझेदारका लागि वा सवै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका लागि कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै कबुलियत गरेमा साझेदारी कायम भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कबुलियत गर्ने व्यक्तिलाई एक अर्काको सम्बन्धमा साझेदार भनिनेछ ।
(३) साझेदारले सामुहिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालनगर्दा फर्मको नामबाट गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो फर्म दफा ५ बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दर्ता भएको फर्म कानूनी व्यक्ति मानिने छैन ।”