४ मूल ऐनमा दफा ३क. थप

४ मूल ऐनमा दफा ३क. थप

मूल ऐनको दफा ३ पछि देहायको दफा ३क. थप गरिएको छ –
“३क. संगठित संस्था साझेदार नहुने दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संगठित संस्था कुनै साझेदारी फर्मको साझेदार हुन सक्ने छैन ।”