५ मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन

५ मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४ को सट्टा देहायको दफा ४ राखिएको छ –
“४. एकाघर सगोलको कारोबार साझेदारी नहुने  (१) एकाघर सगोलको व्यवसायलाई साझेदारी मानिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकाघर सगोलका अंशियारले आपसमा कबुलियत गरी साझेदारी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।”