६ मूल ऐनको परिच्छेद–२ मा संशोधन

६ मूल ऐनको परिच्छेद–२ मा संशोधन

मूल ऐनको परिच्छेद–२ को परिच्छेद शिर्षकको सट्टा “फर्म दर्ता” भन्ने परिच्छेद शिर्षक राखिएको छ –