७ मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन

७ मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ राखिएको छ –
“५ साझेदारी फर्म दर्ता गर्नुपर्ने  (१) दफा ३ बमोजिमको साझेदारी फर्म स्थापना भएको एक महिना भित्र त्यस्तो फर्म दर्ताको लागि दफा ६ बमोजिम सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त परेमा सम्बन्धित विभागले दरखास्तसँग सम्बन्धित विवरण जाँची फर्म दर्ता हुन सक्ने देखिएमा तीन दिन भित्र यस ऐन बमोजिम फर्म दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम साझेदारी फर्म दर्ता नगरी कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यवसायले यस ऐन बमोजिम कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने छैन ।”