८ मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन

८ मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ६ को सट्टा देहायको दफा ६ राखिएको छ –
“६ फर्म दर्ताको निवेदन र दस्तुर (१) दफा ५ बमोजिम फर्म दर्ताको लागि दिने दरखास्तमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ
(क) फर्मको पूरा नाम,
(ख) फर्मको व्यवसाय गर्ने मुख्य ठेगाना,
(ग) फर्मले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न खोजेको व्यवसायको छोटकरी विवरण ,
(घ) प्रत्येक साझेदारको पूरा नाम, थर र निजको स्थायी ठेगाना,
(ङ) साझेदारको किसिम र प्रत्येक साझेदारले लगानी गरेको पूँजी रकम,
(च) कुनै साझेदारको अधिकार उपर कुनै बन्देज लगाएको भए सो कुरा,
(छ) सीमित दायित्व भएको साझेदारी भए प्रत्येक साझेदारको दायित्वको विवरण र त्यसको सीमा,
(ज) फर्मको सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने साझेदार वा साझेदारहरुको नाम,
(झ) मुनाफा निर्धारण गर्ने तरिका,
(ञ) साझेदारहरु बीच मुनाफा तथा नोक्सान बाँडफाँड गर्ने तरिका,
(ट) सम्बन्धित विभागले खुलाउनु पर्ने भनी तोकिदिएको अन्य कुनै विषयहरु ।”