९ मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन

९ मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छ
“७. फर्मको नाम भ्रमपूर्ण हुन नहुने ः (१) कुनै फर्मको नाम राख्दा पहिले दर्ता भैसकेको कुनै फर्म, कम्पनी, रजिष्ट्रर्ड ट्रेडमार्क, पेटेण्ट, डिजाइन वा अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्याती प्राप्त व्यापारिक नाम वा चिन्ह्रसँग मिल्ने वा भ्रम सृजना हुने गरी वा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचारको दृष्टिले अनुपयुक्त हुने वा राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्रिय सम्पदा आदि सँग भ्रम सिर्जना हुने गरी राख्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भ्रमपूर्ण हुने वा अनुपयुक्त हुने नाम राखी कुनै फर्म दर्ता गर्न दफा ५ बमोजिम दरखास्त परेमा विभागले त्यस्तो नाम राखी फर्म दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ र त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा दरखास्तवालाले सच्याई फर्म दर्ता गर्न पुनः दरखास्त दिएमा दफा ५ बमोजिम सम्बन्धित विभागले फर्म दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(४) दर्ता भइसकेको कुनै फर्मको नाम उपदफा (१) बमोजिम भ्रमपूर्ण रहेको भनी सम्बन्धित सरोकारवालाको दरखास्त परेमा विभागले तोकिए बमोजिम त्यसको छानवीन गर्नेछ र त्यसरी छानवीन गर्दा फर्मको नाम भ्रमपूर्ण रहेको देखिएमा त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सम्बन्धित साझेदारलाई आदेश दिन सक्नेछ ।”