१० मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन

१० मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ८ को सट्टा देहायको दफा ८ राखिएको छ –
“८ फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्ने (१) दफा ६ बमोजिम फर्म दर्ताको लागि दरखास्त परेमा यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित विभागको दर्ता कितावमा फर्मको नाम दर्ता गरी साझेदारको नाममा तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको फर्म दर्ताको लगत विद्युतीय स्वरुपमा पनि राख्न सकिनेछ ।”