१२ मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन

१२ मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ९ को सट्टा देहायको दफा ९ राखिएको छ –
“९ यस ऐन बमोजिमको व्यवसाय गर्नुपर्ने  (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएका साझेदारी फर्मले यस ऐन बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्ष भित्र यस ऐन बमोजिम फर्मको कबुलियतमा परिवर्तन गरी स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएकोमा सम्बन्धित विभागले सात दिन भित्र फर्मको उद्देश्य स्वीकृत गरी जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त नगरे सम्म त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने छैन ।”