१३ मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन

१३ मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ११ को सट्टा देहायको दफा ११ राखिएको छ –
“११ नवीकरण गर्नुपर्ने – (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको फर्म प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिना भित्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(२) फर्म नवीकरणका लागि तोकिएको दस्तुर साथ तोकिएका कागजात र विवरण संलग्न राखी तोकिएको ढाँचाको फारममा सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दरखास्त परेमा सम्बन्धित विभागले त्यस्तो फर्मको दर्ता किताव, दर्ता लगत र दर्ता प्रमाण पत्रमा नवीकरणको व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम फर्म नवीकरण नगराई सोही नामबाट कुनै फर्म वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने छैन ।
(५) फर्म नवीकरण गर्नको लागि तोकिएको आर्थिक विवरण सहित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
(६) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फर्म नवीकरणको लागि तोकिएको दस्तुर तिरी बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि एकै पटक फर्मको दर्ता नवीकरण गराउन सकिनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि नवीकरण भएको फर्मले प्रत्येक वर्षको तोकिएको अवधि भित्र उपदफा (५) बमोजिमको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ र नवीकरण भएको कारणले दफा ११क. बमोजिम विवरण पेश गर्नबाट छूट पाएको मानिने छैन ।
(८) यस दफा बमोजिम तोकिएको अवधिमा फर्म नवीकरण नगरेमा वा तोकिएको विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो फर्मले प्रत्येक वर्षको लागि लाग्ने नवीकरण दस्तुरको दोब्वर दस्तुर बराबरको विलम्ब दस्तुर तिरी आवश्यक विवरण संलग्न गरी नवीकरण गर्नुपर्ने मिति व्यतित भएको पाँच वर्ष भित्र फर्म नवीकरणका लागि दरखास्त दिन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम दरखास्त दिएमा सम्बन्धित विभागले त्यस्तो फर्म नवीकरण गर्न सक्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिमको अवधिभित्र पनि नवीकरण नगराएको फर्म स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि कुनै कारणवस नविकरण गर्ने म्याद समाप्त भई नविकरण हुन नसकेका फर्म भए जतिसुकै अवधि व्यतित भएको भए तापनि एक पटकका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र तोकिए बमोजिम नविकरण गर्न सकिनेछ ।”