“११क. सम्बन्धित विभागमा विवरण पेश गर्नु पर्ने

“११क. सम्बन्धित विभागमा विवरण पेश गर्नु पर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको फर्मले तोकिएको ढाँचामा प्रत्येक वर्ष वार्षिक आर्थिक विवरण र लेखा परीक्षण गराई वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकम भन्दा कम रकमको कारोवार गर्ने फर्मले सम्बन्धित विभागमा वार्षिक आर्थिक विवरण मात्र पेश गर्न सक्नेछ ।”