१६ मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन

१६ मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन

– मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ –
“(२) साझेदारीको कबुलियतमा उल्लेख भएका विषयको हकमा सोही बमोजिम र नलेखिएकोमा यस ऐन बमोजिमको व्यवस्था १५ मूल ऐनको दफा ११ख मा संशोधन  मूल ऐनको दफा ११ख को,–
“(१) (क) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (क) र (ग) राखिएको छ –
(क) कुनै फर्मले दफा ११ को अधीनमा रही तोकिएको अवधि भित्र फर्म नवीकरण नगराएमा,
(ग) कुनै फर्मले दफा ११क बमोजिमको विवरण विभागमा पेश नगरेमा,
(ख) खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (ग१) थपिएको छ –
(ग१) कुनै फर्मले फर्म दर्ता हुँदा पेश गरेको कबुलियतमा उल्लेखित उद्देश्य भन्दा फरक उद्देश्यको व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
(२) उपदफा (२) मा रहेका “खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “खण्ड (क), (ग), (ग१), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम” भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।”
लागू हुन्छ ।”