१६ मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन :

१६ मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन :

मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ –
“(२) साझेदारीको कबुलियतमा उल्लेख भएका विषयको हकमा सोही बमोजिम र नलेखिएकोमा यस ऐन बमोजिमको व्यवस्था लागू हुन्छ ।”