१८ मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन

१८ मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १३ को,–
“(१) “जम्मा” भन्ने शब्दको सट्टा “सम्पूर्ण” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(२) स्पष्टीकरण मा रहेको “प्रसङ्गबाट अन्य इरादा देखिएकोमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अन्यथा प्रमाणित भएकोमा” भन्ने शब्दहरु र “धन हाली” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “रकम लगानी गरी” भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।”