१९ मूल ऐनमा दफा १३क थप

१९ मूल ऐनमा दफा १३क थप

मूल ऐनको दफा १३ पछि देहायको दफा १३क. थपिएको छ –
“१३क. साझेदारको मृत्यु भए पछिको दायित्व -कुनै साझेदारको मृत्यु भए पछि पनि साझेदारी फर्मको व्यवसाय सञ्चालन जारी रहेकोमा त्यस्तो साझेदारको मृत्यु पछि भएको कुनै काम, कारबाई वा कारोवारको कारणबाट सिर्जना भएको दायित्व मृतक साझेदारको हकवालाले व्यहोर्नु पर्ने छैन ।”