२१ मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधन

२१ मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) मा ठाउँ ठाउँमा रहेको “बन्दोबस्तमा” भन्ने शब्दको सट्टा “व्यवस्थापनमा” र उपदफा (२) मा रहेको “अधिकृत गर्न” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अख्तियारी दिन” भन्ने शब्दहरु राखिएको छ ।