२३ मूल ऐनको दफा २३ मा संशोधन:

२३ मूल ऐनको दफा २३ मा संशोधन:

मूल ऐनको दफा २३ को सट्टा देहायको दफा २३ राखिएको छ –
“२३ मुनाफा नपाउने  कुनै साझेदारले फर्मलाई बुझाउनु पर्ने पूँजी वापतको रकम नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रकम बराबर सम्मको मुनाफा पाउने छैन ।”