२५ मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधन

२५ मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २५ को सट्टा देहायको दफा २५ राखिएको छ –
“२५ साझेदारले गरेको कारोवारमा फर्मको दायित्व हुने  (१) कुनै साझेदारले साझेदारीको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा कबुलियत बमोजिम बन्देज लगाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बन्देज लगाएकोमा सो कुराको जानकारी नपाउने तेस्रो पक्षले फर्मसँग गरेको कारोवारको सम्बन्धमा फर्मको दायित्व हुनेछ ।”