२६ मूल ऐनको परिच्छेद ४ पछि देहायको परिच्छेद ४क. थपिएको छ ः–

२६ मूल ऐनको परिच्छेद ४ पछि देहायको परिच्छेद ४क. थपिएको छ ः–

“परिच्छेद ४क.
सीमित दायित्व भएको साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था
२८क. सीमित दायित्व भएको साझेदारी स्थापना गर्न सकिने ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्येक साझेदारको दायित्व निजले साझेदारीमा गरेको लगानीको हिस्साको अनुपातमा हुने गरी सीमित दायित्व भएको साझेदारी स्थापना गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साझेदारीमा लगानी गर्ने साझेदारको दायित्व निजले लगानी गरेको वा लगानी गर्न कबुल गरेको साझेदारीको रकमको हदसम्म सीमित हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको साझेदारले निजले गरेको लगानीको अनुपातमा मुनाफा प्राप्त गर्नेछ ।
(४) सीमित दायित्व भएको साझेदारी फर्मले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यस्तो फर्मको नामको पछाडि “(सीमित दायित्व भएको)” वाक्यांश लेख्नु पर्नेछ ।