२४ मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधन

२४ मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २४ को सट्टा देहायको दफा २४ राखिएको छ –
“२४ साझेदारले प्रतिनिधित्व गर्ने ः (१) दफा १७ को अधीनमा रही प्रत्येक साझेदारले फर्मको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछ र कुनै साझेदारले फर्मको तर्फबाट गरेको कारोवारका सम्बन्धमा सिर्जना भएको दायित्व फर्मको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारोवार गर्दा कुनै साझेदारले जालसाजी गरेमा त्यस्तो साझेदारलाई फर्मको प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गर्न कुनै साझेदारको उजुरी परेमा अदालतले निजलाई फर्मको प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्नेछ ।”