२८ख. सीमित दायित्व भएको साझेदारी सञ्चालनः

२८ख. सीमित दायित्व भएको साझेदारी सञ्चालनः

(१) सीमित दायित्वको साझेदारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कबुलियतमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) फर्म दर्ता भइसके पछि उपदफा (१) बमोजिमको कबुलियतमा कुनै कुरा हेरफेर भएमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित विभागमा दिनु पर्नेछ