२८ग. सीमित दायित्व भएको साझेदारीको ठेगानाः

२८ग. सीमित दायित्व भएको साझेदारीको ठेगानाः

(१) सीमित दायित्व भएको साझेदारी फर्मले आफ्नो रजिष्ट्रर्ड कार्यालय रहने ठेगाना सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो ठेगानामा गरिएको पत्राचार साझेदारी फर्मको नाममा भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको ठेगानामा परिवर्तन वा हेरफेर भएमा परिवर्तन वा हेरफेर भएको पन्ध्र दिन भित्र सम्बन्धित विभागमा त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।