२८घ. सीमित दायित्व भएको साझेदारीमा परिवर्तन गर्न सकिनेः

२८घ. सीमित दायित्व भएको साझेदारीमा परिवर्तन गर्न सकिनेः

यस ऐन बमोजिम असीमित दायित्व भएको साझेदारीको रुपमा दर्ता भएको कुनै फर्मसँग सम्बन्धित कबुलियतमा संशोधन गरी सीमित दायित्वको साझेदारीमा संलग्न गराउने गरी साझेदारहरु बीच सहमति भएमा त्यस्तो साझेदारी सीमित दायित्वको साझेदारीमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।