२८ङ. कवुलियतनामा लिखित हुनुपर्नेः

२८ङ. कवुलियतनामा लिखित हुनुपर्नेः

प्रचलित कानून वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सीमित दायित्व भएको साझेदारी फर्म दर्ता गर्न साझेदार वीच हुने कवुलियतनामा लिखित रुपमा हुनु पर्नेछ ।