२८झ. अन्य व्यवस्था लागू हुने:

२८झ. अन्य व्यवस्था लागू हुने:

यस परिच्छेदमा लेखिएका व्यवस्थालाई प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनमा उल्लेख भएका अन्य व्यवस्था आवश्यक हेरफेर सहित (मुटाटिस मुटाण्डिस) सीमित दायित्व भएको साझेदारीका सम्वन्धमा पनि लागू हुनेछन् ।”