२७ मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन

२७ मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २९ को सट्टा देहायको दफा २९ राखिएको छ:
“२९ साझेदारी बिघटन हुने: (१) साझेदारहरुको मञ्जुरी वा कबुलियत बमोजिम जुनसुकै वखत साझेदारी विघटन हुन सक्नेछ ।
तर सीमित दायित्व भएको साझेदारी विघटन गर्दा विघटन गर्नु अघि दायित्व फछ्र्याैट गर्न लिक्वीडेटर नियुक्ती गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साझेदारी बिघटन गर्दा साझेदारहरुले निर्धारण गरे बमोजिम साझेदारीको दायित्व फछ्र्यौट विघटन गर्न सक्नेछन् ।
तर साझेदार वीच दायित्व फछ्र्यौट गर्न कुनै विवाद उत्पन्न भएमा प्रचलित कानून बमोजिम लिक्वीडेटर नियूक्ती गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियूक्त लिक्वीडेटरले प्रचलित कानून बमोजिम फर्मको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नेछ ।”