२८ मूल ऐनको दफा ३१ मा संशोधन

२८ मूल ऐनको दफा ३१ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३१ को खण्ड (ग) मा रहेका “हक अदालतबाट” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “हक प्रचलित कानून बमोजिम अदालतबाट” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।