२९ मूल ऐनको दफा ३३ मा संशोधन

२९ मूल ऐनको दफा ३३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३३ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “तुरुन्त” भन्ने शब्दको सट्टा “स्वतः” भन्ने शब्द राखिएको छ ।